Stéphanie Ledu

Stéphanie Ledu

Stéphanie Ledu sống ở Vichy.
Bà đã viết hơn một trăm cuốn sách tài liệu, tất cả đều được xuất bản bởi Editions Milan, trong đó có tất cả các tên của bộ sưu tập “Mes p’tits docs” và “Mes docs à collage”, cũng như “Le Grand Livre de la Familyle”, “Tấm khăn của tôi về trẻ em thế giới” và “Tập bản đồ về sự bất bình đẳng” …

  • Female
  • 3