Richard R. Gaillardetz

Richard R. Gaillardetz

Giáo sư Richard R. Gaillardetz giữ chức Joseph của Phân khoa Thần học Hệ thống Công giáo tại Boston College.
Ngài đã xuất bản vô số bài báo và là tác giả của 13 quyển sách, trong đó có An Unfinished Council: Vatican II, Pope Francis, and the Renewal of Catholicism. Ngài là người đại diện cho Đối thoại Đại kết giữa Công giáo và Methodist (hệ phái Tin Lành) và là Chủ tịch của Hội Thần học Công giáo Mỹ (2013-2014)

  • Female
  • 1