Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J

Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J

Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J là linh mục Dòng Tên, chịu chức ling mục năm 2007, có bằng tiến sĩ thần học (STD) do trường Đại học Giáo hoàng Gregoriana cấp năm 2009. Hiện tại cha đang dạy các môn học thần học tín lý ở Học viện Dòng Tên, Học viện Công giáo Việt Nam, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình và một số nơi khác.

  • Male
  • 1