Antonio SPADARO

Antonio SPADARO

Linh mục Dòng Tên. Giam đốc tờ báo LA CIVILTÀ CATTOLICA được thành lập từ năm 1850.
Xem thêm thông tin: https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Spadaro

  • Male
  • 1